سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
راهکارها > درباره دربهای اتوماتیک بیشتر بدانیم
 • درباره دربهای اتوماتیک
 • سیستم هاي درب بازکن اتوماتیک جهت رفاه بیشتر و همچنین با اهداف حفاظتی و امنیتی در مکانهاي مختلف بر روي انواع گوناگون درب ها مانند درب گاراژ - درب حیاط – درب ورودي ساختمان و حتی درب اتاق هاي ساختمان (براي افراد معلول) نصب و مورد استفاده قرار می گیرد . بعد از نصباین سیستم ها می توان تنها با فشار دادن
  شستی روي یک ریموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد و یا با نصب سنسورهاي خاصی هنگام عبور و مرور در را به طور اتوماتیکباز و بسته کرد . انواع مختلف درب هایی که این سیستم ها را می توان روي آن نصب کرد
  به قرار زیر است :

  •  درب هاي کشویی (ریلی ) (Siliding Door) : - این دربها یک تکه بوده و روي ریلی در پایین درب لغزیده و به چپ و راست حرکتمی کنند .
  •  درب هاي لولایی (Swing Door) : - دربهایی هستند که به صورت دو لنگه یا تکلنگه حول یک لولا حرکتافقی دارند.
  •  درب هاي چند تکه (Sectional Door) : - این درب ها به صورت تکه هاي افقی روي هم قرار می گیرد و هنگام باز شدن به بالا حرکت کرده و سپس 90 درجه چرخیده به موازات سقف قرار می گیرند.
  •  درب هاي یکتکه چرخان (Tilt Door) : - این درب ها به طور یکپارچه با حرکت عمودي حول دو نقطه در طرفین چرخیده و به موازات سقف قرار می گیرند.
  •  درب هاي کرکره اي (Roller Door) : . - این درب ها با چرخیدن حول یکمحور در بالا جمع می شوند( مانند کرکره هاي مغازه ها )براي باز و بسته کردن انواع مختلف درب ها سیستم هایی با مکانیسم هاي متفاوت طراحی شده است ولی اکثر سیستمها از نوع الکترومکانیکی می باشند. قسمتهاي اصلی یکسیستم درب باز کن اتوماتیک با مکانیسم

  :الکترومکانیکی را به صورت زیر است .
  -1 موتور الکتریکی
  -2 قسمت مکانیکی یا گیربکس
  -3 برد الکترونیکی
  -4 تجهیزات ایمنی
  -5 شستی هاي کنترل دستی
  -6 ریموت کنترل

  اکنون به شرح قسمتهاي فوق می پردازیم:


  -1 موتور الکتریکی:
  در اکثر موارد براي سیستم هاي در باز کن اتوماتیکاز موتورهاي تکفاز استفاده می شود . این موتوها باید قابلیت چپگرد راستگرد شدن داشته باشند لذا از موتوهاي تکفاز با دو سیم پیچ مشابه استفاده می شود که باسري قرار گرفتن یکخازن با هر کدام از سیم پیچ ها می توان جهت حرکتموتور را تغییر داد . معمولا 4 سیم از موتور خارج می شود که یکسیم به عنوان ارت و دوسیم دیگر به دو سر خازن وصل می گردند ویکسیم مشترك میباشد.تمام سیمهاي موتور در انتها به ترمینالهاي مدار الکترونیکی وصل میشوند . این موتورها در توانهاي 50 وات تا 1000 وات براي درب هاي مختلف از نظر اندازه و وزن مورد استفاده قرار می گیرد . تنها در مورد درب هاي دو لنگه از دو موتور استفاده می شود ولی در بقیه موارد یکموتور مورد استفاده قرار می گیرد . نکته اي که باید در مورد کار موتور توجه نمود اینست که کار یکسره و مداوم موتور در این سیستم ها باعث داغ شدن موتور و آسیب دیدن آن می شود. لذا باید از باز و بسته کردن پشت سرهم درب بدون وقفه اجتناب کرد.


  -2 قسمت مکانیکی یا گیربکس:
  بدلیل کافی نبودن نیروي یکموتور معمولی تکفاز براي باز و بسته کردن در باید توسط یکسیستم مکانیکی نیروي آن را افزایشداد . معمولا براي این کار از جعبه دنده ( گیربکس) استفاده می گردد . پساز افزایشنیرو نحوه انتقال آن به درب بستگی به نوع درب داردو به روشهاي گوناگون صورت می گیرد . براي درب هاي ریلی ( کشویی ) نیرو
  توسط یک چرخ دنده از محور محركمکانیکی به دنده هاي شانه اي نصب شده زیر در منتقل می گردد . در مورد درب هاي یکتکه که به طور عمودي باز و بسته می شوند ( Tilt Door ) و درب هاي تکه اي ( Sectional ) توسط نیرو زنجیر یا تسمه انتقال می یابد و براي درب هاي تکلنگه یا دو لنگه ( Swing Door ) توسط بازوهایی درب باز و بسته می گردد . در بعضی از مدل هاي ساخته شده براي درب هاي دو لنگه یا تک لنگه (Swing Door) سیستم گیربکسعبارت است از یکپیچ حلزونی و مهره متصل به آن که با چرخش پیچ و حرکت مهره در باز و بسته می شود .براي این که بتوانیم در مواقع لزوم (براي تنظیم هنگام نصب یا در موارد قطع برق) درب را به صورت دستی باز وبسته نماییم باید محور گیربکس را خلاص کنیم. در سیستم هاي در بازکن بازویی  این کار توسط آچار آلن که در محل مربوطه روي قسمت موتور – گیربکس قرار داده و چرخانده میشود انجام میگیرد. در سیستم هاي مربوط به درب هاي کرکره اي توسط سیم بکسل و در درب هاي یک تکه چرخان یا چند تکه (Tilt, Sectional) که دستگاه اصلی روي سقف نصب می شود توسط یک ریسمان آویزان انجام می گیرد. در سیستم هایی که براي درب هاي کشویی ساخته شده اند این امر توسط باز کردن درب کوچک روي دستگاه اصلی توسط یک سویچ انجام می گیرد.

  برد الکترونیکی :
  این برد جهت کنترل و تنظیم زمان حرکت درب به کار می رود و محل آن در سیستم هاي مختلف فرق می کند. به عنوان نمونه این برد در سیستم هاي درب هاي ریلی روي دستگاه اصلی و در سیستم هاي درب هاي لولایی به صورت جداگانه در یکتابلو در کنار در نصبمی گردد.


  -4 تجهیزات ایمنی :
  براي اینکه از آسیب رسیدن به افراد و وسایل نقلیه هنگام حرکت درب جلوگیري شود باید از تجهیزاتی استفاده نمود که هم حرکت درب را اعلام کند وهم در صورت عبور فرد یا وسیله اي هنگام حرکت درب آن را به نحو مناسب متوقف نماید یا باز کند. معمولا براي این منظور از تجهیزات زیر استفاده می شود.
  سنسورهاي مادون قرمز (Photo Cell) (Beam Sensor) -1
  این سنسورها که اصطلاحا چشمی نیز نامیده می شوند داراي دو قسمت جداگانه فرستنده (TX) و گیرنده ( RX )می باشند .یک جفت ازاین سنسورها (گیرنده و فرستنده) در بیرون و یک جفت دیگر در فضاي داخل در دو طرف در روبه روي هم نصب میشوند . حداقل ارتفاع نصب 25 سانتی متر می باشد و آن ها را در محل هایی که امکان نصب روي دیوار نباشد بر روي پایه هاي خاصی نصب می نمایند طرز کار سنسورها به این صورت است که دستگاه فرستنده ( TX ) نور مادون قرمز را توسط یک دیود گالیم آرسنید تولید و پخش می کند. این اشعه توسط یک فتودیود روي گیرنده ( RX ) دریافتمی گردد . معمولا یکدیود LED . روي گیرنده قرار دارد که وقتی اشعه دریافت می شود خاموش است . در صورت عبور فرد یا وسیله نقلیه اي از بین این دو قطعه و قطع شدن اشعه عبوري ، LED روي گیرنده روشن می شود و یکرله که روي گیرنده وجود دارد تحریک می شود . کنتاکت هاي رله به مدار کنترل روي برد الکترونیکی متصل میشوند و به این وسیله برد می تواند دستور لازم را براي توقف درب (اگر در حال بسته شدنباشد) یا باز شدن درب را بر طبق تنظیمات انجام گرفته روي برد به موتور دستگاه صادر نماید.


  -5 شستی هاي کنترل دستی :
  این شستی ها عبارتند از یک شستی باز و یک شستی بسته ( STOP ) که جهت حرکت در براي باز و بسته شدن و یا توقف آن در صورت نبود ریموت کنترل استفاده می شوند البته باید شستی STOP را در محل مناسبی در دسترس نصب کرد تا در مواقع اضطراري براي متوقف کردن در از آن استفاده کرد . شستی بسته STOP در داخل نصب میشود و شستی باز استارت معمولا به صورت سوئیچی است و با یککلید مانند کلید درهاي معمولی می توان آن را باز کرد (با جا دادن سوئیچ در محل مربوطه و چرخاندن آن کنتاکت باز آن بسته می شود ) و در بیرون نصب میگردد.


  -6 ریموت کنترل :
  براي کنترل از راه دور سیستم درب بازکن اتوماتیک معمولا از یکفرستنده رادیویی کوچکدستی استفاده می شود که به آن ریموت کنترل ( REMOTE ) می گویند . بر روي ریموت شستی هاي فشاري وجود دارد که براي باز وبسته کردن یا توقف در از آنها استفاده می گردد . دستگاه ریموت به همراه آنتن و کارت رادیویی گیرنده روي برد الکترونیکی اجزاي ارتباط رادیویی دستگاه را تشکیل می دهند.


  مقالات: